Hibe Projelerimiz Hakkında..

Proje tabanlı hibe destek programlarının tamamına proje üreten ve kazanmak kadar önemli bir süreç olan uygulama safhalarında süreç danışmanlığı yapan firmamız bu konuda ülkemiz genelinde önemli bir yer edinmiştir. Kuruluşumuz çok sayıda proje üretmek yerine az ama nitelikli proje üretmek hedefindedir.

Nitekim aynı zorlukta olan süreç danışmanlıklarının da etkin olarak yapılabilmesi verilen hizmetin kalitesi kuruluşun yoğunluğu ve nitelikli personel yapısı ile doğrudan ilgilidir. Kuruluşumuz mevcut personel yapısı ile dönemsel açılan hibe programlarında ürettiği projelerden çok daha fazlasını üretebilecek yapıya sahip olmasına karşın ortalama 3 aylık proje çağrı dönemlerinde 10 ile 12 proje üretmeyi hedeflemektedir.

 

KALKINMA AJANSLARI

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek ve sürekli gözden geçirmektir.

KIRSAL KALKINMA

Kırsal Kalkınma Programları da hibe amaçlı olup; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekte ve öngörmektedir.

IPARD

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma A.B. Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

TUBİTAK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan, Başbakanlık'a bağlı resmi devlet kurumudur.